Algemene voorwaarden

I. Definities
a. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn deze algemene voorwaarden op dit bedrijf noemende BRES verhuur van toepassing.
b. BRES verhuur is een verhuurbedrijf en organisatiebureau voor zowel eigen georganiseerde feesten, activiteiten, projecten en evenementen alsmede organisator voor feesten, activiteiten, projecten en evenementen voor derden.
c. Onder feesten, activiteiten, projecten en evenementen verder noemende opdracht wordt verstaan: één- of meermalige gebeurtenis ter lering of vermaak waar mensen op een specifieke locatie samenkomen, waarbij die locatie is ingericht ten behoeve van deze lering- of vermaak.
d. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: degene die aan BRES Verhuur de opdracht verleent tot het leveren van personeel of product, dan wel het leveren van andere personeelsdiensten of producten zoals bijvoorbeeld het leveren of organiseren of helpen organiseren van feesten, activiteiten, projecten en evenementen en alle benodigdheden hiervoor om te voldoen aan de opdracht.
e. Onder publiek wordt verstaan: alle bij het feest, activiteit, project en evenement aanwezige personen: toehoorders/toeschouwers alsmede alle personen aanwezig op de plaats van het feest, activiteit, project en evenement tijdens het programma, het opbouwen en afbreken van het feest, activiteit, project en evenement die niet in dienst of in opdracht zijn van BRES verhuur.

II. Geldigheid en toepasselijkheid
a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties, en werkzaamheden van BRES verhuur samenhangend met de opdracht door of in opdracht van BRES verhuur ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
b. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de opdrachtgever van BRES verhuur die afwijken van deze voorwaarden geldt niet als een overeengekomen afwijking tenzij nadrukkelijk schriftelijk wederzijds is bevestigd.

III. Offertes en totstandkoming overeenkomsten
a. Elk voorstel van BRES verhuur in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en pas bindend nadat opdrachtgever het voorstel schriftelijk door middel van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard, tenzij zulks anders wordt meegedeeld in het voorstel aan opdrachtgever.
b. Voorstellen van BRES verhuur zijn gebaseerd op informatie van de opdrachtgever. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle benodigde informatie voor de te verrichten opdracht heeft verstrekt. BRES verhuur zal de door hem te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting is een ‘inspanningsverplichting’; BRES verhuur garandeert het beoogde resultaat niet.
c. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van het voorstel BRES verhuur heeft bereikt.
d. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van BRES verhuur binden BRES verhuur slechts voor zover en pas nadat zij door BRES verhuur schriftelijk zijn bevestigd. e. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, Schriftelijk, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Opdrachtnemer worden herroepen.
f. Offertes en/of aanbiedingen van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na uitbrengen, tenzij anders in de offertes en/of aanbiedingen is aangegeven. Indien een aanbieding e.d. van Opdrachtnemer binnen 30 dagen of de aangegeven periode door een Schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Opdrachtnemer binnen of buiten 30 dagen Schriftelijk is bevestigd, komt de Overeenkomst tot stand en anders komt de offerte en/of aanbieding te vervallen.
g. BRES verhuur behoudt zich het recht voor in de hierboven vermelde aanbieding(en) en overeenkomsten specifiek op de te verrichten opdracht toegesneden bepalingen op te nemen, die tezamen met deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van het door BRES verhuur gedane aanbod c.q. de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

IV. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
a. Indien Opdrachtgever, ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer, onvoldoende maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering van een opdracht, is Opdrachtnemer gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enig aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Opdrachtnemer overeengekomen prijs.
b. De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) maten, specificaties en/of andere informatie samenhangend met de uitvoering van de Overeenkomst komt voor risico van Opdrachtgever.
c. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
d. Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Opdrachtnemer tot het niet mogelijk maken tot uitvoering van de opdracht, geeft Opdrachtnemer het recht om de gemaakte kosten alsnog te verhalen bij de opdrachtgever.
e. De opdrachtgever is verplicht de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van de opdrachtnemer, diens personeel en/of de personen waarvan de opdrachtnemer zich bedient, nauwgezet op te volgen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever, dan wel door derden, wordt toegebracht aan personeel van de opdrachtnemer, aan personen waarvan de opdrachtnemer zich bedient of aan de verhuurde zaken.
f. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven en niet aannemelijk is dat de opdrachtgever kan instaan voor het uitblijven van schade in voormelde zin -dit alles ter beoordeling van de opdrachtnemer- heeft de opdrachtnemer het recht om de verhuurde zaken weer tot zich te nemen en/of af te voeren, zonder dat de aanspraken van de opdrachtnemer op betaling van de overeengekomen prijs daardoor worden verkort en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
g. In geval van beschadiging van het gehuurde wordt door de opdrachtnemer de oorzaak van de schade en de gevolgen zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever over oorzaak en gevolgen van mening verschilt met de opdrachtnemer dient hij dit met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hiervoor genoemde schriftelijke mededeling schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen, waarna door de opdrachtnemer een aan een erkend expertisebureau verbonden onafhankelijke schade-expert zal worden aangezocht met het verzoek een voor beide partijen bindend oordeel uit te brengen. De kosten van het rapport komen voor rekening van degene die geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.
h. De verhuurde objecten blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
i. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde. De opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk voor allen die het lucht- en/of springkussen betreden. Alle hieruit voortkomende (in)directe en/of (im)materiële schade zal geschieden op de verantwoording en eigen risico van de opdrachtgever. BRES Verhuur kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat de opdrachtgever, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen.
j. In geval van onbegeleid verhuren is de opdrachtgever gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen ter stond aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
k. De opdrachtgever is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De opdrachtgever dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door opdrachtgever aan de opdrachtnemer, in dezelfde staat als het dat het verhuurde ontvangen is te worden teruggegeven. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enz. Indien de opdrachtgever de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en de opdrachtnemer hiervan schade ondervindt, is de opdrachtgever gehouden deze schade op eerste aanzegging aan de opdrachtnemer te vergoeden. Indien door de schade opdrachtnemer zijn verplichting jegens de opdrachtgever niet of niet volledig meer na kan komen, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
l. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de opdrachtnemer aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De opdrachtgever kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

V. Verantwoordelijkheid opdrachtnemer
a. Onverminderd de dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake de aansprakelijkheid is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding en/of overeenkomst en/of geleverde dienst en/of product.
b. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor (in)directe en/of (im)materiële schade tot wat de verzekering van BRES Verhuur zal vergoeden. Verdere schade, aansprakelijkheid en vergoeding in wat voor vorm dan ook is uitgesloten en zal geschieden op het eigen risico van de opdrachtgever.

VI. Overmacht
a. Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Opdrachtnemer welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van Opdrachtnemer gevergd kan worden, geeft deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
b. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

VII. Extra kosten, meerwerk en / of minderwerk
a. Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken, worden door BRES verhuur extra in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties die naar de mening van BRES verhuur voor de realisatie van de opdracht noodzakelijk zijn en die niet separaat en expliciet door de opdrachtgever zijn verlangd. Meerwerk wordt berekend op grondslag van bij de aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de totale aanneemsom of de laatste termijn daarvan. Minderwerk wordt slechts verrekend indien BRES verhuur daarmee tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
b. Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding. Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

VIII. Annulering en wijziging opdracht
a. Bij nalatigheid van het minimaal 24 uur van te voren doorgeven van de wijziging van het aantal personen die deelnemen aan de opdracht, wordt tot een maximum van 10% gereduceerd op het totaal aantal vermelde personen op de overeengekomen overeenkomst/offerte of aanbieding.
b. Indien de huurder tot annulering overgaat en/of geen gebruik heeft gemaakt van de ter beschikking gestelde zaken is de huurder de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt; Bij annulering tot 7 dagen voor gebruiksdatum 50% van de totale prijs en bij annulering binnen 7 dagen voor gebruiksdatum 100% van de totale prijs.
c. Wanneer de opdrachtgever door slechte weersomstandigheden, ziekte of overlijden een aangepaste opdracht wenst of verplaatsing van de uitvoeringsdatum, dan wordt er in alle redelijkheid gezocht naar een passende oplossing indien mogelijk. Wanneer dit in alle redelijkheid niet mogelijk is treed artikel VIII.b in werking.

IX. Gebruik van foto’s, video’s en opnames
a. Alle gemaakte foto’s, video’s en overige opnames die gemaakt worden tijdens, voor of na de uitvoering van de opdracht worden en blijven eigendom van BRES verhuur en mogen gebruikt worden voor derden, waaronder vertoning op de social media kanalen tenzij anders schriftelijk wordt gemeld vanuit de opdrachtgever.